Huishoudelijk reglement voor de Katholieke Bond van Ouderen "Groot Stein"


Artikel 1
1 De afdeling draagt de naam "Katholieke Bond van Ouderen" Groot Stein.
Postbus: 150, 6170 AD, gemeente Stein.
 

LIDMAATSCHAP

Artikel 2
1 Degene die lid wenst te worden van de afdeling, meldt zich bij het afdelingsbestuur rechtstreeks of via haar web - site www.kbo-grootstein.nl
2 Het afdelingsbestuur kan een aanmelding weigeren en doet hiervan schriftelijk mededeling.
3 Alle gegevens van het aanmeldingsformulier worden in de ledenadministratie van de afdeling opgenomen.
4 De afdeling kent twee soorten leden, te weten: KBO leden en ereleden.
5 Leden die zich voor de afdeling buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt kunnen, op voordracht van het bestuur, door de Algemene ledenvergadering tot erelid worden benoemd.
6 Afdeling Groot Stein heeft een (1) contributie bijdrage geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering.
7 De leden zijn gehouden de belangen van de afdeling niet te schaden.
8 De leden zijn daarnaast verplicht zich tegen elkaar en de afdeling te gedragen naar wat door redelijkheid en billijkheid wordt bevorderd.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 3
* Het eindigt door opzegging van een lid.
* Door opzegging afdeling.
* Door overlijden lid.
* Door ontzetting lid.
   
1 Opzegging is uitsluitend mogelijk door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris van de afdeling. Dit dient vóór 1 november te zijn gemeld.
2 Opzegging, van het lidmaatschap, door de afdeling (bestuur) kan onmiddellijk geschieden wanneer het lid daartoe, schriftelijk te zijn aangemaand, binnen de gestelde termijn niet aan zijn / haar financiële verplichtingen ten opzichte van de afdeling heeft voldaan en / of wanneer redelijker wijs van de afdeling niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3 Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, huishoudelijk reglement of besluiten van de afdeling, dan wel indien het lid de afdeling op onredelijke wijze benadeelt. In geval van ontzetting wordt het lid schriftelijk, onmiddellijk, onder opgaaf van reden, in kennis gesteld.
4 Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden zal het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende boekjaar. (Kalenderjaar).
 

PERSOONSGEGEVENS

Artikel 4
1 Aan de afdeling ter hand gestelde, persoonsgegevens, wordt vertrouwelijk behandeld en door het lid in te zien.
 

AFDELINGSBESTUUR

Artikel 5
1 Het bestuur van de afdeling, dient te bestaan uit ten minste drie leden.
2 Tot bestuursleden kunnen niet worden benoemd, personen die in relatie tot een ander bestuurslid: echtgenoot, samenwonende partner, vader, moeder, broer of zus zijn.
3 Bestuursleden van de afdeling worden gekozen door de Algemene ledenvergadering.
4 De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie gekozen.
5 Bij het ontstaan van vacatures in het bestuur zijn alle bevoegdheden aan het zittende bestuur.
6 Het bestuur is bevoegd zich te laten bijstaan door adviseurs.

Artikel 6
1 Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester in de eerstvolgende bestuursvergadering, na de Algemene Ledenvergadering.
2 Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
3 Het bestuur vergadert tenminste een maal per maand en verder zo vaak het bestuur het nodig vindt.
4 Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid vereist van de volstrekte meerderheid van het aantal bestuursleden.
5 Het bestuur legt in de Algemene Ledenvergadering rekening en verantwoording af.
6 De voorzitter leidt de Algemene Vergadering, de bestuursvergadering en de dagelijkse bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt en presenteert de afdeling naar buiten.
Hij zorgt samen met de secretaris en penningmeester voor de uitvoering van de besluiten van bestuurs- en ledenvergaderingen.
7 De secretaris draagt zorg voor de afwikkeling van de inkomende als uitgaande stukken, waarover hij op elke bestuursvergadering melding doet.
Hij zorgt voor een passende administratie, het opmaken van notulen van alle vergaderingen en jaarlijks voor een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag waarin de activiteiten in het voorbije jaar worden vermeld en waaruit de stand van zaken in de afdeling blijkt.
8 De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij voert een overzichtelijke boekhouding van zowel de inkomsten als uitgaven en brengt jaarlijks financieel verslag uit met een rapportage van de kascontrole commissie. Tussentijds geeft hij het afdelingsbestuur inlichtingen over de stand van de financiën in de afdeling. Hij houdt nauwgezet het ledenregisterbij en mutaties geeft hij regelmatig door aan de ledenadministratie van KBO Limburg. Hij controleert, samen met de voorzitter, het ledenregister van de afdeling.
9 Het afdelingsbestuur is belast met het besturen van de afdeling en heeft alle daarbij voortvloeiende en daarmee samengaande bevoegdheden, de bestedingen van de geldmiddelen van de afdeling in overeenstemming met de besluiten van de ledenvergadering, alsook het aanvaarden van subsidies en giften die worden verstrekt uitsluitend ten behoeve van het afdelingswerk.
10 Het afdelingsbestuur voet besluiten van de ledenvergadering uit en draagt zorg voor de naleving van de statuten en de reglementen van de Bond evenals van de afdeling, inclusief het huishoudelijk reglement.
11 Het afdelingsbestuur kan uit zijn midden plaatsvervangers kiezen voor de voorzitter, secretaris en de penningmeester.
12 Het afdelingsbestuur kan ter behartiging van bijzondere taken commissies vormen.
Het bestuur beslist over de nieuw te vormen commissie.
 

COMMISSIES

Artikel 7
1 Comform Artikel 6 (lid 12) kan het afdelingsbestuur, uit haar ledenbestand, commissies vormen. Deze werken conform de taakomschrijving.
2 Commissie dient te allen tijde te bestaan uit minimaal twee leden en één bestuurslid.
3 Het bestuurslid is voorzitter van betreffende commissie.
4 C0mmissies blijven onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
5 Activiteitenplan dient vóór 1 november te zijn ingediend bij het afdelingsbestuur.
6 Begroting dient eveneens vóór 1 november bekend te zijn bij het afdelingsbestuur.
7 Commissie leden mogen geen man en vrouw, broer en zus zijn. (zie 5.2).
8 Commissies maken van elke activiteit een draaiboek.
9 De commissie vergadert zo vaak als men dit nodig acht of als het afdelingsbestuur hierom vraagt.
10 Commissie houdt rekening met en bewaakt het beschikbaar budget.
11 Bij overschrijding van het budget beslist het afdelingsbestuur.
12 Een overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de afdeling Groot Stein en kan nooit dienen eventuele tegenvallers op te vangen.
13 In gevallen waar in deze bepalingen niet voorzien beslist het DB van de afdeling.
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 8
1 Aan de Algemene ledenvergadering komen in de afdeling alle bevoegdheden toe  die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, (kalenderjaar) wordt tenminste één Algemene ledenvergadering gehouden, waarbij in ieder geval worden behandeld:
* Notulen vorige ledenvergadering.
* Eventuele verkiezingen van voorgedragen bestuursleden.
* Verslag van het financiële beheer door de penningmeester en in de vorige jaarvergadering benoemde kascontrole commissie.
* Benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar.
* Vaststelling van de contributie voor het lopende verenigingsjaar.
* Rondvraag.
3 De leden worden door het bestuur opgeroepen tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering, middels een schriftelijke uitnodiging. De uitnodiging vermeldt locatie, aanvangstijd en agenda.
4 Op schriftelijk verzoek van tenminste twintig stemgerechtigde leden aan het bestuur, moet een Algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen. Het verzoek dient met redenen omkleed te zijn. Het bestuur is verplicht deze vergadering binnen vier weken te laten plaats vinden.
5 Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal verslaggeving plaats vinden van de in de afdeling aanwezige commissies.
 

STEMMINGEN

Artikel 9
1 Stemmingen vinden plaats in overeenstemming met genoemde in de afdelingsstatuten.
2 Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemen vergadering.
3 Een lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Dit, andere lid, mag maximaal twee (2) gemachtigde stemmen uitbrengen.
4 Blanco evenals ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5 Alle stemmingen geschieden mondeling, mits de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigde deze vóór de stemming verlangt.
 

GELDMIDDELEN

Artikel 10
1 De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit:
* Het bedrag aan jaarlijkse contributies.
* Donaties.
* Subsidies.
* Andere baten.
2 De penningmeester zorgt voor inning van de contributiegelden en de afdracht aan KBO Limburg.
 

ONKOSTEN

Artikel 11
1 Onkosten, voor de afdeling gemaakt, door bestuursleden, commissieleden en andere door het bestuur aan te wijzen leden, worden vergoed.
2 De richtlijnen over de hoogte van de vergoeding worden door het bestuur jaarlijks vastgesteld bij opmaak van de begroting.
 

OPHEFFING VAN DE AFDELING

Artikel 12
1 Indien het ledental van de afdeling tot minder dan 10 leden is gedaald kan de afdeling worden opgeheven.
2 De afdeling bepaalt voor welk doel een eventueel batig saldo beschikbaar komt. Dit in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 

SLOTBEPALING

Artikel 13
1 Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een Algemene Ledenvergadering.
2 In alle gevallen waarin door de statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het bestuur.Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van KBO Groot Stein 31 januari 2018.